tel.: +48 52 387 24 42 / e-post: info@klimat-solec.com

   

Integritetspolicy

Anpassade lösningar.
Ventilation, luftkonditionering, värme, automation, servicearbeten.

 • Med hänsyn till dina personuppgifters säkerhet och konfidentialitet  upplyser vi om syftet med, omfattningen och kategorierna av personuppgiftshantering samt om dina rättigheter enligt den lag som gäller fr.o.m. den 25 maj 2018, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

  I. Allmänna bestämmelser

  1. Den personuppgiftsansvarige är KLIMAT SOLEC Sp. z o.o. med säte i Solec Kujawski, adress: ul. Nadborna 2a, nedan kallad den personuppgiftsansvarige, Den personuppgiftsansvarige ska behandla personuppgifter.

  2. I frågor om personuppgifter kontakta oss via e-post: iod@klimat-solec.pl.

  3. Personuppgifter kommer att behandlas
  a) i syfte att ingå och genomföra avtal,
  b) i rättsligt grundat intresse som representeras av personuppgiftansvarig eller en tredje part,
  c) med syfte att uppfylla rättslig plikt som personuppgiftansvarig har.

  4. Uppgifterna kan göras tillgängliga för parter som samarbetar med den personuppgiftsansvarige för att uppfylla avtalsbestämmelser eller parter som är behöriga för att få tillgång till personuppgifter enligt aktuella föreskrifter.

  5. Grunden till hantering av personuppgifter är att åtgärden krävs för att ingå ett avtal eller uppfylla avtalsbestämmelser eller att det blir personuppgiftsansvariges berättigade intresse eller rättslig plikt.

  6. Du har rätt att:
  a) kräva att den personuppgiftsansvarige beviljar dig tillgång till dina personuppgifter, att dessa rättas, raderas eller att hantering av personuppgifter begränsas,
  b) vägra att dessa hanteras,
  c) överföra uppgifter,
  d) överklaga till tillsynsmyndigheten.

  7. Uppgifterna är inte föremål för automatiserat beslutstagande, inklusive profilering.

  8. Personuppgifter ska lagras under den period som krävs enligt lagar och föreskrifter, baserat på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse och som inte är kortare än avtalets löptid och den tid då möjligheten att eventuellt väcka talan upphör.

  II. Webbsidor

  1. Ägaren till webbsidorna www.klimat-solec.pl, www.klimat-pro.pl, www.wayy.pl, nedan kallade för webbplatsen, är bolaget KLIMAT SOLEC Sp. z o.o. med säte i Solec Kujawski, 86-050, ul. Nadborna 2a.

  2. Den personuppgiftsansvarige för de uppgifter som samlas via webbplatsen är KLIMAT SOLEC Sp. z o.o. med säte i Solec Kujawski, adress: ul. Nadborna 2a. Alla frågor om integritetspolicyn, personuppgifterna och hur de används ska skickas till datatillsynsmannen - iod@klimat-solec.pl.

  3. Kundens personuppgifter hanteras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (UE) av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EUT L 119), samt annan lagstiftning om behandling av personuppgifter som gäller under hela den period då uppgifterna hanteras, lagar om personuppgiftsskydd.

  4. Webbplatsens innehåll ska betraktas som information om de tjänster som erbjuds av KLIMAT SOLEC Sp. z.o.o.  och om produkter från KLIMAT PRO och Wayy.

  5. Användning av webbplatsen kräver inte att personuppgifter tillhandahålls, utom för att använda förfrågningsformuläret (www.klimat-solec.pl, www.klimat-pro.pl, www.wayy.pl). I denna situation är det nödvändigt att ange e-postadress och valfritt - namn och efternamn (www.klimat-solec.pl), e-postadress och valfritt - telefonnummer och företagsnamn (www.klimat-pro.pl) eller namn och e-postadress (www.wayy.pl). Uppgifterna ska endast utnyttjas för att bearbeta kundförfrågningar.

  6. När användaren använder sig av webbplatsen samlas uppgifter om användaren automatiskt. Den personuppgiftsansvarige ska utnyttja den information som finns i systemloggar enligt allmänna regler om Internet-anslutningar.  Till dessa uppgifter hör bl.a. IP-adressen, domänens namn, webbläsarens typ,  operativsystemets typ. Uppgifterna kan samlas in av cookies, tjänsten Google Analytics eller sociala nätverket Google+. Uppgifterna används för tekniska ändamål i samband med administrationen av den personuppgiftsansvariges servrar. IP-adresser används dessutom för att samla in allmän demografisk statistisk information.

  7. Om användaren tar kontakt via en kontaktblankett, ska den personuppgiftsansvarige behandla användarens personuppgifter enligt den personuppgiftsansvariges rättsligt berättigade intresse som är att hantera förfrågan.

  8. Den personuppgiftsansvarige ska lagra dina personuppgifter tills förfrågan är färdighanterat, med hänsyn tagen till den lagringstid för personuppgifter som anges i särskilda föreskrifter.

  9. Användaren har rätt att få tillgång till sina uppgifter, samt uppdatera eller radera dem. I så fall ska en lämplig begäran skickas till iod@klimat-solec.pl

  10. Inga av webbplatsens användares personuppgifter ska överföras till  tredje man.

  11. På webbplatsen kan finnas länkar till andra webbsidor. När användaren klickar på en sådan länk och går automatiskt till en annan webbplats, ska hen vara medveten om att ägaren till denna webbplats inte ansvarar för den andra webbplatsens integritetspolicy eller för privata uppgifters säkerhet efter det att användaren gått över till den andra webbplatsen. Ägaren till denna webbplats är inte ansvarig för att tredje parter använder personuppgifterna eller för eventuella externa åtgärder som bryter mot lagen eller för andra omständigheter som ägaren inte råder över.

  12. Webbplatsen använder cookies. Cookies är små datafiler som skickas av servrar och sparas i datorns minne. De innehåller tekniska data och statistikuppgifter som förkortar tiden för att vid efterföljande besök på webbplatsen visa sidorna på din dator. Cookies skadar inte användares dator eller de uppgifter som lagras på den. Alla användare kan stänga av dem genom att ändra inställningarna i sina webbläsare.

  13. Varför används cookies:
  - för att garantera säkerheten när du använder webbplatsen,
  - för att förbättra de tjänster som erbjuds genom att använda data i analys- och statistiksyften.